top of page

Polityka plików cookie

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do  formułowania roszczeń, ani nie rodzi uprawnień po stronie odbiorcy. 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie  danych (dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Festival Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:  

1. Administratorem danych osobowych jest Festival Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Juranda ze Spychowa 34e/4, KRS: 0000050322, www.festivalgroup.pl 

tel. +48 660 777 572.

2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: Anna Malicka, ido@festivalgroup.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów na uczestnictwo w produkcjach filmowych lub telewizyjnych, lub multimedialnych, jak również w celu umieszczenia informacji o osobie w bazie uczestników. 

4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) RODO, tj. jest to niezbędne dla zawarcia umów na uczestnictwo w produkcjach filmowych lub telewizyjnych, lub multimedialnych, a w zakresie umieszczenia danych w bazie uczestników dokonuje się to na podstawie zgody osoby uprawnionej. 

5. Administrator przetwarza przekazane dane wrażliwe tj. dane o kolorze skóry - wyłącznie dla celów umieszczenia tej informacji w bazie statystów oraz dla celów wyszukiwania odtwórców ról w obsadzie produkcji filmowych lub telewizyjnych, lub multimedialnych.

 

6. Dane osobowe mogą zostać przekazane producentom filmowym lub telewizyjnym wyłącznie w celu umożliwienia wyboru osoby udostępniającej dane do udziału w produkcji filmowej lub telewizyjnej, lub multimedialnej.

7. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z których korzystamy, przetwarzając Państwa dane – tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym (hosting). 

8. Nieudostępnienie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy o udział w produkcjach filmowych i telewizyjnych lub multimedialnych i brakiem możliwości skierowania na casting. 

9. Dane osobowe przechowywane są w bazie uczestników przez czas trwania zgody osoby uprawnionej. W przypadku zawarcia umowy, dane są przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa o rachunkowości, a także dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia.

10. Każdy ma prawo: 

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych,

b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,

c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

11. W przypadku, gdy dane udostępnia dziecko do 18 roku życia, niezbędne jest wyrażenie przez rodziców lub jednego z rodziców zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie ankiety niezawierającej zgody rodziców będą przez administratora trwale niszczone, zaś dane nie będą przetwarzane i wprowadzane do bazy statystów. 

a) Dostęp do danych: 

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce,  jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: o cele przetwarzania 

o kategorie odnośnych danych osobowych; o informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; o w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; o informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; o informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

o jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 

o informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

b) Żądanie sprostowania danych: 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego  sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania  uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie  dodatkowego oświadczenia. 

c) Żądanie usunięcia danych:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego  usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej  zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; o osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; o osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (patrz niżej) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (patrz niżej); o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; o dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to  – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 

Prawo żądania usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie  jest niezbędne: o do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; o do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; o z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; o do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa do żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub 

o do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia  przetwarzania w następujących przypadkach: 

o osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

o administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa  członkowskiego. 

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której  dane dotyczą, która żądała ograniczenia. 

e) Prawo do sprzeciwu 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych  przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że  wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba,  której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym  profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem  bezpośrednim. 

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 

12. Każdy ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

INFORMACJA O COOKIES: 

1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje niezbędne własnych cookies.

2. Informujemy, że niniejsza strona nie wykorzystuje tzw. cookies zewnętrznych. 

3. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. 

bottom of page